loading

تدوین مأموریت
ارائه خدمات با کیفیت و ارزش برتر در حیطه تخصصی شرکت با تکیه بر کارکنان با انگیزه و نوآور در تعامل با رشد و تعالی مشتریان شرکت (داخلی و بین المللی) ناشی از خدمات متقابل در راستای استراتژی های کلان هلدینگ، ایجاد راهبرد توسعه پایدار از طریق رشد و تعالی مستمر، ایجاد رهبری بازار در حیطه لجستیک، تثبیت به عنوان یک برند قابل اعتماد در امور تخصصی بندری، بهره گیری از بروزترین فن آوری های قابل استفاده در فرایند های عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت ، توسعه متوازن حجم فعالیت های شرکت با رویکرد افزایش بازدهی سرمایه گذاری، افزایش توان رقابتی شرکت در زیر بخش دریایی، ورود به سایر بازارهای متناظر با فعالیت شرکت و جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در زمینه فرایند های اصلی شرکت ،تعهد به رعایت معیار های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی ، رشد و تعالی مستمر پرسنل و احقاق سهم سهامداران)