معرفی مدیران

ابراهیم یاسری

ابراهیـم یاسـری

سمت : مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
تحصیلات : مهندس ماشین آلات ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و معادل دکترای مدیریت دولتی
e.yaseri@abiports.com

حبیب اله اکبری منفرد

سمت : رئـیـس هـیـات مـدیـره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
h.akbari@abiports.com

آریا بنادر ایرانیان

سید علی نعیمی

سمت : معاونت عملیات و عضو هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
e.naeimi@abiports.com

آریا بنادر ایرانیان

عبدالکریم رزازان

سمت : عضو هیات مدیره
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
krazazan@abiports.com

درباره ما

لطفا برای بازدید از رزومه مدیران به قسمت درباره ما مراجعه نمایید .

http://abiports.com/about_us.php?lang=fa