مطالعات و خرید ماشین آلات مورد نیاز عملیات خدمات دریائی و بندری.

  • مطالعات و خرید ماشین آلات مورد نیاز عملیات خدمات دریائی و بندری.