تخلیه و بارگیری , باربری, انبارداری , بارشماری , خنکاری، صفافی .

میزان تناژ کالاهای تخلیه شده از کشتی به تفکیک سال

 

سال

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

مجموع (تن)

1,360,171

1,406,988

1,677,745

2,144,762

1860868

1,427,415

945,309

532,092

640,992

 

میزان تناژ کالاهای بارگیری شده به کشتی به تفکیک سال

 

سال

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

مجموع (تن)

10763

12588

19646

52481

26204

40,152

60,623

132,146

81,313