خدمات

-	ارتقا ء توان فنی و عملیاتی نیروی انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور.

- ارتقا ء توان فنی و عملیاتی نیروی انسانی از طریق…

- ارتقا ء توان فنی و عملیاتی نیروی انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور.

ادامه
-	مطالعات و خرید ماشین آلات مورد نیاز عملیات خدمات دریائی و بندری.

مطالعات و خرید ماشین آلات مورد نیاز عملیات خدمات دریائی…

- مطالعات و خرید ماشین آلات مورد نیاز عملیات خدمات دریائی و بندری.

ادامه
	ارائه خدمات سرویس ،تعمیرو نگهداری ماشین آلات و تجهیزات  بندری.

ارائه خدمات سرویس ،تعمیرو نگهداری ماشین آلات و تجهیزات …

ارائه خدمات سرویس ،تعمیرو نگهداری ماشین آلات و تجهیزات بندری.

ادامه
تخلیه و بارگیری , باربری, انبارداری , بارشماری , خنکاری، صفافی   .

تخلیه و بارگیری , باربری, انبارداری , بارشماری , خنکاری،…

تخلیه و بارگیری , باربری, انبارداری , بارشماری , خنکاری، صفافی

ادامه