آریا بنادر ایرانیان اپراتور برتر بندر انزلی

آریا بنادر ایرانیان اپراتور برتر بندر انزلی

ازسوی اداره کل بندر و دریانوردی استان گیلان اعلام شد ؛

آریا بنادر ایرانیان اپراتور برتر بندر انزلی

شـــــرکـــت آریا بنادر ایرانیان بــــه عـــنـــوان اپــراتــور بــرتــر در آذر مـــاه 1395 مــعــرفــی شــد .

بر اســاس اعـــلام روابـــط عـــمــومــی ؛ شـــرکـت آریا بنادر ایرانیان در ارزیـابـی عـمـلـکـرد آذرمـاه 1395 بـا کـسـب

امتیاز 78/20 از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به عنوان اپراتور برتر این استان معرفی گردید .

ایــــن دومــیــن مــاه پــــیــاپــی اســــت کــــه آریــا بـــنــادر ایــرانــیــــان بــــه ایــــن عــــنــوان دســــت پــیــدا کــرده اســت .

دکتر یاسری مدیرعامل شرکت آریا بنادر ایرانیان ، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به کارکنان نجیب و زحمتکش

شرکت در بندر انزلی ، آرزوی تداوم این موفقیت ها ابراز امیدواری کرد که مجموعه آریا بنادر ایرانیان بتواند با تلاش

و هــمــت مــضاعف هــمـه نـیروهـای فـعال خود در راه ارائه خدمات دریایی و بندری به مجموعه های اقتصادی کشور

بیش از پیش موفق باشد .