کسب مقام قهرمانی آقای فرداد ماهی صفت از آریا بنادر ایرانیان

کسب مقام قهرمانی آقای فرداد ماهی صفت از آریا بنادر ایرانیان

آقای فرداد مـاهی صفت  موفــق به کـسب مـقـام اول در مسـابـقـات پـرس سـیـنـه ( بدون لوازم ) در استان گیلان شد .

بر اســاس اعـــــلام روابــط عــمـومــی آقـای مـاهـی صــفـت از شــرکــت  آریــا بـنـادر ایـرانـیـان  در مســابــقـات قــــهـرمـانـی

باشگاه های استان گیلان جام مدافعان حرم در رشته پرس سینه با زدن وزنه 152.5 کیلوگرم در دسته 93 کیلوگرم

به مقام قهرمانی رسید .

این مسـابـقـات تـوسط فـدراسـیـون بدنسـازی و پـرورش انـدام جـمهوری اسلامی ایران ، اداره ورزش جوانان استان گیلان

  و هـیـات بـدنـسـازی و پـرورش انـدام اسـتـان گـیـلان هرسـالـه بـرگـزار مـیـگـردد .

گـفـتـنـی اسـت شـرکـت آریـا بـنـادر ایـرانـیـان ، در رشـتـه های مـخـتـلـف ورزشـی فـعـالـیـت و افـتـخـار آفـریـنـی دارد .

مدیرعامل و هیات مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان کسب این قهرمانی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کردند که

پرسنل شاغل شرکت بیش از پیش در رشته های مختلف ورزشی فعال باشند .