نتایج ارزیابی عملکرد

آریا بنادر ایرانیان

طبق نتایج بدست آمده در خصوص ارزیابی عملکرد پایانه های بندر انزلی در سال جاری بر اساس شاخصه های دوازده گانه 

شرکت آریا بنادر ایرانیان با کسب بالاترین امتیاز به عنوان اپراتور برتر از طرف اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

انتخاب گردیده است .

 

1395/9/21

روابط عمومی