اعطای لوح یادبود و تقدیرنامه همایش روز آتش نشانی در بندر بوشهر

اعطای لوح یادبود و تقدیرنامه همایش روز آتش نشانی در بندر بوشهر

احــراز رتـــبــه نــخســت HSE و اعـــطای لــوح یادبــود و تــقـــدیــرنــامه

همایش روز آتش نشانی در بندر بوشهر به شرکت آریا بنادر ایرانیان 

******************

با تـــــوجــه بــه ارزیـابــی شــرکـت هــای فـعـال

در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

در خــــــصــوص فــعــالــیـت هــای واحـــد HSE

در ســــال 1394 بــر اســـاس ارائه مـستـندات

و بــــازدیــــد هـــای مــیــدانـــی موجـب گـردید

  شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان

مــــــــوفـــــق بـــه کـــســـب رتـــبـــه نـــخــســت در

همایش روز آتش نشانی در بندر بوشهر شود .