اطلاعیه مهم : آخرین مهلت افزایش یا کاهش سرمایه

آخرین مهلت افزایش یا کاهش سرمایه

با سلام

احتراما پیرو تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه و اطلاعیه های قبلی به آگاهی میرساند با توجه به درخواستهای مکرر سهامداران ،این شرکت نسبت به تمدید اطلاعیه شماره 790/96/ص مورخ 1396/05/21 حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1396/06/08 اقدام نمود بدیهی است با توجه به مهلت قانونی، به درخواست های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لینک اطلاعیه خرید سهام

لینک اطلاعیه فروش سهام

لطفا نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست اقدام نمایید.